OBCHODNÍ PODMÍNKY A INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ1. OBCHODNÍ PODMÍNKY - ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.krasa-online.cz, jejichž provozovatelem je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, 13000 Praha 3, IC: 74254561, zapsána v ŽR MČ Praha 3, č. j. UMCP3/4962/2009/Dvo/2, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů. Kupující je na tyto obchodní podmínky dostatečně předem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit ještě před odesláním objednávky. Kupující potvrzením a následným odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.


Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1.Odeslaná, řádně vyplněná objednávka kupujícího prostřednictvím internetového obchodu www.krasa-online.cz, popřípadě učiněná kupujícím pomocí emailu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21dní od odeslání objednávky.


2.2 Ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, potvrdí neprodleně prodávající kupujícímu přijetí objednávky na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, toto potvrzení však není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímnebo výslovnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím emailu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, tedy zrušit svou objednávku bez jakýchkoliv sankcí a to až do odeslání objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy a tedy zrušení objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu prostřednictvím emailu nebo telefonicky.


2.3.Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich zadání nelze objednávku dokončit.


2.4. Internetový obchod Krasa-online.cz nepožaduje od kupujícího pro vyřízení objednávky registraci, registrace je dobrovolná a umožňuje kupujícímu nahlížet do stavu o své objednávce.


2.6.Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u produktu jinak.


2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.


2.8.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mail kupujícího nebo jej bude telefonicky kontaktovat.


2.9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit


2.10. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dvěma následujícími způsoby:


a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;


b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;


3.2. Prodávající zasílá kupujícímu daňový doklad - fakturuspolu se zbožím nebo elektronicky emailem.
4. DODÁNÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ


4.1. Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu (nejpozději však do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky), není-li výslovně u zboží uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.


4.2. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.

4.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky není povinen kupující zásilku od přepravce převzít


4.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


4.5. Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží prostřednictvím České pošty s.p. – balíkem do ruky nebo naší dopravou na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce – dodací adresa. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího emailem, dáleje informován Českou poštou s.p. pomocí sms zprávy na telefon kupujícího uvedený v objednávce.


4.6. V případě že není adresát zastižen na adrese, kterou uvedl jako doručovací je mu zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji může kupující vyzvednout do 7. dnů. V opačném případě je zásilka vrácena odesílateli zpět. Toto platí v případě, že kupující zvolil dodání Českou poštou s. p.


4.7. V případě doručování naší dopravou je kupující informován o dni a čase dodání objednávky pomocí emailové zprávy nebo pomocí telefonické komunikace nebo zprávy na telefon kupujícího uvedený v objednávce.


4.8. Každá zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná. Zboží mimo ČR nezasíláme.


4.9. Ceník dopravy


Částka účtována za dopravu je následující a je nedílnou součástí každé objednávky (platí pro ČR). :


Česká pošta – Balík do ruky - dobírka 150,- Kč


Česká pošta – Balík do ruky - platba předem na účet 109,- Kč


Naší dopravou ( po Praze 1, 2, 3 a 10 - Vršovice) - dobírka 150,- Kč


Naší dopravou (po Praze 1, 2, 3 a 10 – Vršovice) - platba předem na účet 109,- Kč
5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


5.2. Ustanovení uvedená v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


5.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6. (slovy šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


5.4. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


- Práva z vady se uplatňují na adrese: Křížková Kateřina, Bořivojova 1075/38, Praha 3 (adresa pro zaslání zboží).


5.5.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo buď na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.


5.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.


5.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na základě prvotního sdělení pomocí emailové nebo telefonické komunikace a na adrese sídla provozovatele Kateřina Křížková, Bořivojova 1075/38, 13000 Praha 3.O přijetí zboží je spotřebitel informován emailem do 2 pracovních dní od převzetí zboží.


5.8. Prodávající si vyhrazuje právo, nepřijmout vadné zboží zaslané kupujícím na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.


5.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.[JA1] Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese [JA2] http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 (slovy čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě písemnou formou a odesláno prostřednictvím emailu inforasaonline.cz nebo písemně na adresu prodávajícího: Kateřina Křížková, Bořivojova 1075/38, 13000 Praha 3, IC:74254561.


6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (slovy čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.


6.3. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.


6.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (slovy čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel musí odeslat.


6.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě zakázkové výroby (zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu);


U zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


u zboží obrazové a zvukové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, šampony, štětce na líčení, zubní kartáčky, epilátory, holící strojky apod.).
Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.


6.9. Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do 24 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení, do 30 dnů.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1 Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2 (dále jen „správce“).


7.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů


7.3. Prodávající z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím (jméno, příjmení, dodací adresa, emailová adresa, telefon) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu (jméno, příjmení, dodací adresa, telefon) a email zpracovateli hodnotícího dotazníku spokojenosti společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu zákazníka je v průběhu 10 dní od nákupu v našem internetovém obchodě www.krasa-online.cz zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů.


7.4 Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: osoby zajišťující marketingové služby, provozovatele hostingu, serveru, zpracovatelé dotazníku spokojenosti).

7.5. V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z objednávky (jméno, příjmení, adresa, email, telefon, popřípadě fakturační adresa). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.


7.6. Vaše osobní údaje nebudou nikomu prodány, předány, sdíleny ani jinak poskytnuty k využití., vyjma vymezeného v bodě 1.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


7.7. Zákazník má právo požádat např. písemně na adresu provozovatele: Kateřina Křížková, Bořivojova 1075/38, 130 00 Praha 3 nebo prostřednictvím emailu na info@krasaonline.cz, o úplně vymazání nebo úpravu osobních údajů v databázi. V takovém případě budou osobní údaje zákazníka neprodleně, nenávratně odstraněny a provozovatel je již nadále nebude zpracovávat.


7.8. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi a to na dobu 10 let od odeslání objednávky nebo do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na emailovou adresu infokrasaonline.cz. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy, usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu.


7.9. Registrovaný kupující má po přihlášení přístup ke svým osobním údajům, stejně tak jako každý kupující (registrovaný i neregistrovaný) právo na jejich opravu a odstranění z naší databáze.


7.10. Při podezření na neoprávněnou manipulaci s osobními údaji podat stížnost u dozorového orgánu.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


8.2.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


8.3. Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.


8.4 Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


8.5. Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP neaplikují.

8.6. Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


1.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.1 Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2 (dále jen „správce“).


1.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů


1.3. Prodávající z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím (jméno, příjmení, dodací adresa, emailová adresa, telefon) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu (jméno, příjmení, dodací adresa, telefon) .


1.3. Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: osoby zajišťující marketingové služby, provozovatele hostingu, zpracovatelé dotazníku spokojenosti).


1.4. V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z objednávky (jméno, příjmení, adresa, email, telefon). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.


1.5. Vaše osobní údaje nebudou nikomu prodány, předány, sdíleny ani jinak poskytnuty k využití. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


1.6. Kupující má právo kdykoli požádat písemně na email prodávajícího inforasaonline.cz o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.


1.7. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi a to na dobu 10 let od odeslání objednávky nebo do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na emailovou adresu inforasaonline.cz. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy, usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu a případně k vlastním marketingovým aktivitám.


1.8. Registrovaný kupující má po přihlášení přístup ke svým osobním údajům, stejně tak jako každý kupující (registrovaný i neregistrovaný) právo na jejich opravu a odstranění z naší databáze. Na žádost zákazníka písemnou formou budou osobní údaje z databáze vymazány provozovatel jakožto správce osobních údajů je nadále nebude zpracovávat.


1.9. Při podezření na neoprávněnou manipulaci s osobními údaji podat stížnost u dozorového orgánu.


Po uskutečnění každé objednávky, je předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího je v průběhu 10 dní od nákupu v našem internetovém obchodě www.krasa-online.czzaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.


Kupující vstupem na webové stránky www.krasa-online.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.
Souhlas se zasíláním obchodních a nabídkových emailů


Přejete si mít přehled o novinkách, cenových akcích a o tom, co se u nás zrovna zajímavého děje?


Pak budeme potřebovat Váš souhlas se zasíláním těchto emailů, který nám udělíte jednoduše zaškrtnutím u políčka ,,souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a informačních emailů“ před odesláním objednávky.


Souhlas kupujícího není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a je svobodným rozhodnutím kupujícího.


Jednou udělený souhlas, má právo kupující kdykoliv v budoucnu odvolat a to zasláním žádosti o zrušení zasílání těchto obchodních sdělení a informačních emailů na info@krasaonline.cz. Poté bude neprodleně Vaše emailová adresa pro zasílání obchodních sdělení a pro informační emaily blokována.


Kupujícímu je tato možnost dána také v každém zaslaném obchodním sdělení a informačním emailu.


Budete-li mít v budoucnu o odběr obchodních sdělení a informační emaily zájem, můžete nám opět kdykoliv udělit souhlas emailem na info@krasaonline.cz nebo při příští Vaší objednávce zaškrtnutím políčka ,,souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a informačních emailů“


Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.Krasa-online.cz vstupují v platnost a účinnost dne 4. 5. 2018

Počítadlo návštěv